List/Grid

Tag Archives: Web Services

Xây dựng ứng dụng áp dụng RESTful Web Services – xử lý object

Xây dựng ứng dụng áp dụng RESTful Web Services – xử lý object

Xây dựng ứng dụng áp dụng RESTful Web Services – xử lý object – truyền và nhận object trong RESTful Web Services ở server cũng như client

Giới thiệu về RESTful Web Services

Giới thiệu về RESTful Web Services

Giới thiệu về RESTful Web Services – công nghệ tạo web services đơn giản so với các dạng web services trước kia