List/Grid

Tag Archives: Sitemap

Tạo Sitemap cho WordPress Bằng Plugin PS Auto Sitemap

Tạo Sitemap cho WordPress Bằng Plugin PS Auto Sitemap

Trang Sitemap được xem như một trang mục lục của một Site , đối với một Site có nhiều bài viết trong một thời gian dài thì việc tạo một trang Sitemap để thống kê và cho khách dể theo dõi là việc cần thiết .

Bài viết nầy sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang Sitemap đơn giản bằng plugin PS Auto Sitemap có sẵn trên WordPress.org