Giao diện đầu tiên của các website lớn

Quay trở lại quá khứ và xem giao diện của Google, Apple, BBC… lần đầu ra mắt như thế nào

1. Google.com (bắt đầu từ 1996)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

2. Yahoo.com (bắt đầu từ 1994)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

3. Facebook.com (bắt đầu từ 2004 với tên thefacebook)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

4. Twitter.com (bắt đầu từ 2006)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

5. Myspace.com (bắt đầu từ 2003)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

6. Youtube.com (bắt đầu từ 2005)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

7. Wikipedia.org (bắt đầu từ 2001)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

8.Msn.com (bắt đầu từ 1995)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

9. Blogger.com (bắt đầu từ 1999)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

10. Flickr.com (bắt đầu từ 2004)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

11. Amazon.com (bắt đầu từ 1995)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

12. Whitehouse.gov (bắt đầu từ 1994)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

13. Craigslist.org (bắt đầu từ 1995)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

14. Nytimes.com (bắt đầu từ 1995)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

15. News.bbc.co.uk (bắt đầu từ 1997)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

16. Dell.com (bắt đầu từ 1996)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

17. Apple.com (bắt đầu từ 1987)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

Hình chụp trang web từ năm 1996

18. Linkhay.com (bắt đầu từ 2008)

Giao diện đầu tiên của các website lớn

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*