Bài 5 : Hàm trong iOS Swift cho người mới bắt đầu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập tới cú pháp, cách sử dụng kèm các ví dụ về Hàm iOS Swift.

Hàm được dùng để thực hiện một loạt các công việc định sẵn mà các công việc này được dùng nhiều lần trong toàn bộ chương trình.

Quay lại ví dụ về quảng cáo máy lọc nước Kangaroo. Giả sử cứ mỗi 5 phút, màn hình ti vi tự động phát 1 đoạn âm thanh quảng cáo có nội dung “Cạch ! Máy lọc nước Kangaroo” . Mà trong 1 trận đấu chẳng hạn, có rất nhiều lần phát quảng cáo, cho nên việc phát ra âm thanh này được thực hiện nhiều lần, lúc đó, người ta viết 1 Hàm có nhiệm vụ phát quảng cáo. Và cứ mỗi 5 phút thì ngay lập tức gọi hàm phát quảng cáo này.
5.1 CÚ PHÁP HÀM TRONG SWIFT 

Dưới đây là cú pháp cơ bản của 1 hàm trong Swift:

image

Tiếp theo là các ví dụ khác nhau về cú pháp của hàm trong swift.

5.1.1 HÀM KHÔNG CÓ THAM SỐ VÀ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

image

5.1.2 HÀM CHỨA THAM SỐ VÀ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

image

5.1.3 HÀM CHỨA THAM SỐ VÀ GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

image

5.2 HÀM CÓ NHIỀU GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

Trong swift, hàm có thể chứa nhiều giá trị trả về kiểu tuple. Dưới đây là 1 ví dụ về hàm nhận 1 string và trả về giá trị kiểu tuple.

image

5.3 HÀM VỚI THAM SỐ MẶC ĐỊNH

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, Swift cũng hỗ trợ việc truyền tham số mặc định.

image

image

5.4 HẰNG VÀ BIẾN SỐ TRONG HÀM

Mặc định tất cả các tham số được truyền vào hàm đều là hằng số. Nếu thay đổi giá trị của tham số trong hàm sẽ dẫn đến lỗi khi complie.

image

5.5 THAM SỐ IN-OUT

Nếu bạn muốn thay đổi giá trị của một biến trong hàm thì phải định nghĩa nó kiểu tham số in-out

image

5.6 HÀM VỚI GIÁ TRỊ TRẢ VỀ LÀ 1 HÀM

Trong Swift, giá trị trả về của 1 hàm có thể là 1 hàm. Dưới đây là hàm addNumber với giá trị kiểu Int.

image

Và sau đây là 1 hàm trả về giá trị là hàm addNumber

image

TỔNG KẾT

Kết thúc bài này, hẳn các bạn đã có những khái niệm cơ bản về hàm và cách sử dụng hàm trong Swift. Trên ứng dụng thực tế việc dùng các hàm để triệu gọi đóng vai trò khá quan trọng, nó giúp mã nguồn của người sử dụng logic và dễ dàng chỉnh sửa hơn, việc ứng dụng nó trên app như thế nào cũng sẽ tùy biến hơn so với cách viết trực tiếp trên từng file.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*