Bài 3: Biến và Hằng số trong Swift

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Biến và Hằng số trong Swift.

3.1 BIẾN VÀ HẰNG SỐ

Biến: là vùng trống trong bộ nhớ máy tính dành cho một kiểu dữ liệu nào đó và có đặt tên. Giá trị của biến có thể thay đổi được.

Hằng số: gọi đầy đủ là biến Hằng số, nó cũng là biến, có thể được khai báo là biến thường hay biến con trỏ. Giá trị của hằng số không thể thay đổi được.

Swift cung cấp đầy đủ các kiểu dữ liệu như trong C và Objective C:

imageSwift cũng cung cấp kiểu collection, Array và Dictionary. Trong Swift, chúng ta không cần khai báo kiểu dữ liệu sẽ dùng.

Để khai báo biến ta dùng ‘var‘. var biến có thể thay đổi.
Để khai báo hằng số ta dùng ‘let‘. ‘let’ biến hằng số không đổi.

image

Lưu ý: Dấu chấm phẩy là không cần thiết ở cuối mỗi câu. Nhưng nếu bạn muốn viết hai câu trong một dòng duy nhất, bạn cần phải sử dụng dấu chấm phẩy.

image

Khai báo kiểu Annotation

Bạn có thể khai báo kiểu annotation khi khai báo một biến hay hằng số mà bạn đã biết kiểu dữ liệu sẽ được lưu.

image

Convert giữa kiểu int và kiểu Double như sau:

image

3.2 KIỂU CHUỖI (STRING) TRONG SWIFT

Dưới đây là các ví dụ sử dụng String trong Swift

image

3.3 KIỂU ARRAY

Dưới đây là các ví dụ khác nhau về kiểu array trong Swift.

image

3.4 PRINT BIẾN VÀ HẰNG SỐ (Variables and Constants)

Bạn có thể sử dụng println () để in các biến.
In biến bạn cần phải bỏ trong ngoặc đơn: \ (variable)

image

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*